Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Horyniec-Zdrój

        

 

 

Na podstawie  § 31 Statutu Gminy  Horyniec-Zdrój zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Horyniec – Zdrój w dniu 15 marca 2018r. o godz. 1600  w  Świetlicy koło stadionu w Horyńcu-Zdroju

–  z proponowanym porządkiem obrad:

 

I          SPRAWY REGULAMINOWE

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku sesji.
5.  Przyjęcie porządku obrad.

 

II         CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie interpelacji.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyjęcia aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Horyniec-Zdrój na lata 2017-2022,
- podziału gminy Horyniec-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
- podziału gminy Horyniec-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki o numerze ewidencyjnym gruntu 500/5 w obrębie geodezyjnym Werchrata w miejscowości Werchrata na okres 10 lat na cele rolnicze w trybie przetargowym,
- wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Gminy Horyniec-Zdrój – „Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju,

- zmian w budżecie gminy Horyniec-Zdrój na 2018 rok.

 

III       CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Informacja z prac Rady Powiatu.
2. Wnioski i zapytania.
3. Odpowiedzi na interpelacje.
4. Zamknięcie sesji.                

Przewodniczący
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
/-/ mgr Grzegorz Woźny


  

 

 

 

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy odbędzie się

w dniu 14 marca 2018r. o godz. 13:00

w Świetlicy przy Stadionie w Horyńcu-Zdroju.

 

 

Opublikowano: 08 marca 2018 13:46

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 1388

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-web.pl