Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Horyniec – Zdrój

        

 

    Na podstawie  § 31 Statutu Gminy  Horyniec-Zdrój zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Horyniec – Zdrój w dniu 7 listopada 2017r. o godz. 1400  w  Świetlicy koło stadionu w Horyńcu-Zdroju–  z proponowanym porządkiem obrad:

 

I          SPRAWY REGULAMINOWE

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku sesji.
5.  Przyjęcie porządku obrad.


II         CZĘŚĆ MERYTORYCZNA


1. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.
4. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016 radnych gminy, pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
5. Przyjęcie interpelacji.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
- określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Horyniec-Zdrój na 2018r.
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Horyniec-Zdrój,
- dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Horyniec-Zdrój na 2018 rok,

- wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki o nr ewid.gruntów 2415/2 w obrębie geodezyjnym Horyniec-Zdrój w miejscowości Horyniec-Zdrój na okres 10 lat na cele rolnicze w trybie przetargowym,
- zmian w budżecie Gminy Horyniec-Zdrój na 2017 rok,
- zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój.


III       CZĘŚĆ KOŃCOWA


1. Informacja z prac Rady Powiatu.
2. Wnioski i zapytania.
3. Odpowiedzi na interpelacje.
4. Zamknięcie sesji.                          

Przewodniczący
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
/-/ mgr Grzegorz Woźny


 


 


 

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy odbędzie się

w dniu 6 listopada 2017 r. o godz. 16:00

w Świetlicy przy Stadionie w Horyńcu-Zdroju.

 

 


 

Opublikowano: 01 listopada 2017 08:46

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 678

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-web.pl