Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Horyniec – Zdrój

        

 

 

Na podstawie  § 31 Statutu Gminy  Horyniec-Zdrój zwołuję XL Sesję Rady Gminy Horyniec – Zdrój w dniu 29 grudnia 2017r. o godz. 1600  w  Świetlicy wiejskiej w Werchracie

–  z proponowanym porządkiem obrad:

 

I          SPRAWY REGULAMINOWE

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku sesji.
5.  Przyjęcie porządku obrad.

 

II         CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja Prezesa Usługi Komunalne sp. z o.o. o działalności spółki w 2017r.
3. Przyjęcie interpelacji.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1692R Horyniec-Wólka Horyniecka-Kaplisze w km 0+000-3+950”,
- Uchwała budżetowa Gminy Horyniec-Zdrój na 2018 rok,
- przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Horyniec-Zdrój.

 

III       CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Informacja z prac Rady Powiatu.
2. Wnioski i zapytania.
3. Odpowiedzi na interpelacje.
4. Zamknięcie sesji.                

Przewodniczący
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
/-/ mgr Grzegorz Woźny


 
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017r. o godz. 16:00

w Świetlicy przy Stadionie w Horyńcu-Zdroju.

 

 

 

 


 

Opublikowano: 15 grudnia 2017 07:46

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 981

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-web.pl