Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Horyniec-Zdrój

        

 

 

Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U.2018.994 ze zm./  zwołuję  II Sesję Rady Gminy Horyniec – Zdrój w dniu 29 listopada 2018r. o godz. 1600  w  Świetlicy koło stadionu w Horyńcu-Zdroju
–  z proponowanym porządkiem obrad:

 

 

I          SPRAWY REGULAMINOWE

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku sesji.
5.  Przyjęcie porządku obrad.

 

II         CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie interpelacji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie :
- powołania i ustalenia składu osobowego stałej Komisji Budżetu, Bezpieczeństwa , Rolnictwa
i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Horyniec-Zdrój,
- powołania i ustalenia składu osobowego stałej Komisji Oświaty, Uzdrowiskowej, Zdrowia , Sportu
i Kultury Fizycznej Rady Gminy Horyniec-Zdrój,
- powołania i ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Gminy Horyniec-Zdrój,
- powołania i ustalenia składu osobowego stałej Komisji skarg, wniosków i petycji Gminy Horyniec-Zdrój,
- określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Horyniec-Zdrój na 2019r.,
- dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Horyniec-Zdrój,
- regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Horyniec-Zdrój,

 

- zmian w budżecie gminy Horyniec-Zdrój na 2018 rok,

 

- wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki o numerze ewidencyjnym gruntów  418 w obrębie geodezyjnym Horyniec-Zdrój w miejscowości Horyniec-Zdrój na okres 10 lat na cele rolnicze
w trybie przetargowym,

 

 


III       CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Informacja z prac Rady Powiatu.
2. Wnioski i zapytania.
3. Odpowiedzi na interpelacje.
4. Zamknięcie sesji.                

Przewodniczący
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
/-/ mgr Grzegorz Woźny


  

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy odbędzie się

w dniu 28 listopada 2018r. o godz. 1600 

w Świetlicy przy Stadionie w Horyńcu-Zdroju.

 

 

Opublikowano: 26 listopada 2018 07:42

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 3166

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-jst.pl