Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)
w Horyńcu-Zdroju

ul. Jana III Sobieskiego 2B
37-620 Horyniec-Zdrój

 

Kierownik: Małgorzata Szymeczko-Kopczyńska


Kontakt

Kierownik-
Małgorzata Szymeczko-Kopczyńska: nr tel. 600 045 288

Świadczenia Wychowawcze: nr tel. 530 653 725

Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny: nr tel. 530 655 376

Pracownicy socjalni: nr tel. 530 654 427

Księgowość: nr tel. 530 655 716


gopsjpg [300x199]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horyńcu - Zdroju został utworzony na podstawie Uchwały Nr.XI/54/91 Gminnej Rady Narodowej w Horyńcu z dnia 14 marca 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Horyńcu.

Przyznawanie świadczeń określa ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. W myśl ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają kryteria ustawy tj. rzeczywisty dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego rodziny przy jednoczesnym wystąpieniu takiej przyczyny jak : ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm, narkomania, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenie losowe i inne przyczyny.

Aby ubiegać się o świadczenie z pomocy społecznej należy złożyć wniosek /podanie/, osobiście lub za zgodą osoby zainteresowanej i przedłożyć dokumenty o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku oraz inne dokumenty, które zażąda pracownik socjalny przeprowadzający wywiad rodzinny (środowiskowy).
Wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Istnieje obowiązek alimentacyjny - wobec osób i rodzin zgłaszających się po pomoc. Pracownik socjalny może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego.

Decyzje w sprawie przyznania świadczeń lub ich odmowy są wydawane w formie pisemnej.


Formy pomocy jakie może udzielić Ośrodek :
- usługi opiekuńcze osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, sytuacji osobistej wymagają pomocy osób innych,
- zasiłek stały przysługujący z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym,
- zasiłek stały wyrównawczy przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracyz powodu wieku lub inwalidztwa,
- renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia niezależnie od dochodu lub jeżeli inwalidztwo powstało w trakcie nauki w szkole ponad podstawowej przed ukończeniem 25 roku życia,
- zasiłek okresowy może być przyznany osobom i rodzinom jeżeli znajdują się w trudnej sytuacji materialnej ze względu na długotrwała chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie i brak uprawnień do renty rodzinnej,

- gwarantowany zasiłek okresowy przysługuje osobie, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania, wychowuje dziecko do 7 - go roku życia i spełnia kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej,
- macierzyński zasiłek okresowy przysługuje z tytułu urodzenia dziecka przez okres czterech miesięcy i jeżeli spełnia kryterium ustawy. Zasiłek macierzyński ustala się przez różnicę między kwotą równą kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie,

- zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej rodziny.

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl