Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Horyńcu-Zdroju

ul. Jana III Sobieskiego 8
37 - 620 Horyniec-Zdrój
tel. (016) 6313015

Dyrektor: mgr Dorota Rachwalik
Zastępca Dyrektora: mgr Ryszard Lewientowicz


szkola_podstawowajpg [300x190]

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

Dyrektor:        mgr Dorota Rachwalik


 

Dane liczbowe:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W HORYŃCU-ZDROJU

Liczba oddziałów: 11, w tym 2 oddziały integracyjne

Liczba uczniów:   klasy I – VI:            204

Liczba nauczycieli:  22 pełnozatrudnionych + 5 niepełnozatrudnionych, w tym psycholog, pedagog, logopeda i dwóch nauczycieli wspomagających.

Liczba etatów niepedagogicznych: 1 – administracja, 7 obsługa

SZKOŁA FILIALNA W WERCHRACIE

Liczba oddziałów: 3,

Liczba uczniów:   klasy I – III:            12

Liczba nauczycieli:  2 pełnozatrudnionych + 4 niepełnozatrudnionych, w tym anglista, informatyk, katecheta i wychowawca świetlicy.

Liczba etatów niepedagogicznych: 3 niepełnozatrudnionych (+ palacze w sezonie)

PUNKT PRZEDSZKOLNY W HORYŃCU-ZDROJU

Liczba oddziałów: 4, w tym 1 oddział 9 godzinny

Liczba dzieci:   100

Liczba nauczycieli:  5 - pełnozatrudnionych

Liczba etatów niepedagogicznych: 4 - pomoce nauczyciela

PUNKT PRZEDSZKOLNY W WERCHRACIE

Liczba oddziałów: 1

Liczba dzieci:   13  (3,4,5 I 6 latków)

Liczba nauczycieli:  1 - pełnozatrudnionych

Liczba etatów niepedagogicznych: 1 - pomoc nauczyciela

HALA SPORTOWA

Liczba etatów niepedagogicznych: 2

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH

Zatrudnionych 2 animatorów w sezonie. Obsługa w zakresie obowiązków pracowników szkoły.

 

Charakterystyka szkoły:

 

     Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju od 1 września 2016r. jest jedyną samodzielną szkołą podstawową w gminie. W jej strukturze mieści się Szkoła Filialna w Werchracie.  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju zarządza również Punktem Przedszkolnym w Horyńcu-Zdroju, Punktem Przedszkolnym w Werchracie, Halą Sportową w Horyńcu-Zdroju i Kompleksem Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012”. Łącznie zapewniamy kształcenie, wychowanie i opiekę 329 dzieciom w wieku 3 - 13 lat. Nad rozwojem tylu młodych ludzi czuwa w pełni wykwalifikowana kadra mająca przygotowanie na dwóch i trzech kierunkach pedagogicznych. Nauczyciele mają przydzielone czynności zgodnie z planem nauczania, wykształceniem i kompetencjami. Pracują w oparciu o opracowane własne programy nauczania. Doskonalą swoją wiedzę i umiejętności na kursach, warsztatach i szkoleniach. Szkoła nosi zaszczytne Imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, ma bogatą historię, własny ceremoniał, sztandar i hymn, kultywuje tradycje i zwyczaje, ale i odważnie kroczy w kierunku nowoczesności. Pielęgnujemy sportowe tradycje szkoły, mamy certyfikat „Szkoły w ruchu”. W klasach pierwszych realizujemy program „Mały Mistrz”, w klasach IV-VI program „Junior Sport”, a w klasach czwartych zajęcia na basenie - nauka pływania dwoma stylami. Wspólnie realizujemy Europejski Plan Rozwoju Szkoły, doskonalimy umiejętności językowe kadry pedagogicznej, rozwijamy umiejętności metodyczne nauczycieli specjalistów. Dzięki środkom pozabudżetowym mamy coraz lepszą bazę lokalową i dydaktyczną. Mamy w pełni doposażoną halę sportową z siłownią, dobrze funkcjonujący kompleks boisk Orlik oraz bieżnię tartanową. Posiadamy sprzęt elektroniczny, notebooki, ekrany i tablice interaktywne, oprogramowanie, podręczniki multimedialne i nowoczesne środki dydaktyczne do nauki języka polskiego, historii, przyrody i matematyki. Prowadzimy elektroniczny dziennik. Jednym z priorytetów szkoły jest praca z uczniem zdolnym. W roku szkolnym 2014/2015 mieliśmy laureata konkursu przyrodniczego Podkarpackiego Kuratora Oświaty {opiekun P. Katarzyna Szymeczko) i finalistę konkursu matematycznego (opiekun P. Dorota Rachwalik).  Drugim priorytetem szkoły jest wyrównywanie braków i przygotowanie możliwie największej liczby uczniów do dalszego kształcenia. Od lat w uczniowie klas I – VI objęci są programem „Mleko z klasą”, a klasy I-III dodatkowo uczestniczą w Programie „Owoce w szkole”.  Na bieżąco prowadzona jest strona internetowa www.sphoryniec.pl
 

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl