kryzysjpg [300x222]

Obrona Cywilna w Polsce stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, strukturach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi (niezależnie od osobowości prawnej), organizacjami społecznymi oraz z całym społeczeństwem. Siłą obrony cywilnej jest jej powszechność, oznacza to, że wszyscy obywatele naszego kraju uczestniczą w ochronie grup ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia.

Centralnym organem właściwym w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju, którego na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji powołuje Prezes Rady Ministrów. Do zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju należy:

 • przygotowanie projektów założeń i zasad działania obrony cywilnej,

 • ustalenie ogólnych zasad realizacji zadań obrony cywilnej,

 • koordynowanie przedsięwzięć i sprawowanie kontroli nad realizacją zadań obrony cywilnej przez naczelne organa administracji, terenowe organa administracji rządowej i organa samorządu terytorialnego, a także sprawowania nadzoru nad odbywaniem zasadniczej służby w obronie cywilnej.

Terenowymi organami obrony cywilnej w administracji rządowej i samorządowej są wojewodowie, starostowie, wójtowie oraz burmistrzowie i prezydenci miast jako szefowie obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

Do zakresu ich działania należy kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe i samorządowe, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne działające na ich terenach.

Ostrzegania i alarmowanie ludności

 • Ostrzeganie i alarmowanie

 • Sygnały alarmowe


Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju

 • planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury

 • wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności

 • przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich w gotowości do użycia

 • gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochronnych dla formacji obrony cywilnej i ludności

 • wyposażenie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń

 • systematyczne szkolenie w zakresie OC:

  1. kadr kierowniczych administracji rządowej i samorządowej,
  2. formacji OC,
  3. ludności w ramach powszechnej samoobrony,
 • współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, oraz usuwanie ich skutków

Decyzję o włączeniu sił obrony cywilnej do działań podejmują terenowi szefowie OC.


Zadania obrony cywilnej w czasie wojny

 • organizuje ewakuację ludności, zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia

 • organizuje i prowadzi akcję ratunkową, udziela pomocy medycznej poszkodowanym

 • organizuje pomieszczenia i zaopatrzenie dla poszkodowanej ludności

 • zaopatruje ludność w sprzęt i środki ochrony indywidualnej

 • prowadzi likwidację skażeń i zakażeń

 • pomaga w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami

 • pomaga w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej

 • pomaga w ratowaniu żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania

 • udziela doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych 

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl