Zaproszenie na III sesję Rady Gminy Horyniec-Zdrój

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

 

 

 

Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U.2018.994 ze zm./  zwołuję  III Sesję Rady Gminy Horyniec – Zdrój w dniu 28 grudnia 2018r. o godz. 1500  w  Świetlicy koło stadionu w Horyńcu-Zdroju –  z proponowanym porządkiem obrad:


 Obrady będą transmitowane na żywo, pod linkiem:

I          SPRAWY REGULAMINOWE

1.  Otwarcie sesji.

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku sesji.

5.  Przyjęcie porządku obrad.

 

II         CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

2. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.

3. Przyjęcie interpelacji.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

- powołania Komisji Uzdrowiskowej w Gminie Horyniec-Zdrój,
- desygnowania przedstawiciela Gminy Horyniec-Zdrój w skład Rady Społecznej SP ZOZ w Lubaczowie,
- wyznaczenia dwóch dodatkowych przedstawicieli Gminy Horyniec-Zdrój do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska”,

- wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Horyniec-Zdrój,

- wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

- określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”

- zmiany uchwały rady Gminy nr XLII.309.2018 z dnia 15 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Gminy Horyniec-Zdrój „ Usługi Komunalne” Sp.z.o.o. w Horyńcu-Zdroju,

- zmian w budżecie Gminy Horyniec-Zdrój na 2018 rok,

- wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę i zniesienie urzędowych nazw obiektów fizjograficznych na terenie Gminy Horyniec-Zdrój,

-warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Horyniec-Zdrój w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

- uchwała budżetowa Gminy Horyniec-Zdrój na 2019 rok,

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Horyniec-Zdrój.

 

III       CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Informacja z prac Rady Powiatu.

2. Zapytania i wolne wnioski.

3. Odpowiedzi na interpelacje.

4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
/-/ mgr Grzegorz Woźny

 


 

Zapraszam do udziału w wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji  Rady Gminy Horyniec-Zdrój, które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018r. o godz. 1500 w sali narad Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój.


Opublikowano: 17 grudnia 2018 10:38

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

zaproszenie_iii_sesja.pdf [533.9 KB]

Wyświetleń: 1408

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-jst.pl