X Sesję Rady Gminy Horyniec-Zdrój- na żywo

 

Obrady sesji transmitowane na żywo

(rozpoczęcie godz. 15:30)


Transmisja X Sesji Rady Gminy Horyniec-Zdrój

na żywo na kanale YouTube

 

Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U.2019.506 ze zm./ - zwołuję X Sesję Rady Gminy Horyniec-Zdrój w dniu 19 września 2019r. o godz. 1530 w Świetlicy w Horyńcu-Zdroju ul. Lipowa 13– z proponowanym porządkiem obrad:


I          SPRAWY REGULAMINOWE       

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.   

4.  Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku sesji.
5.  Przyjęcie porządku obrad.


II         CZĘŚĆ MERYTORYCZNA
                                                    

1. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Horyńcu-Zdroju.
3. Przyjęcie interpelacji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach :
- ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Horyniec-Zdrój,
- wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Horyniec-Zdrój oraz upoważnienia Wójta Gminy Horyniec-Zdrój do złożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się Gminy Horyniec-Zdrój rygorowi egzekucji w formie aktu notarialnego,
- zmian w budżecie gminy Horyniec-Zdrój na 2019 rok.


III       CZĘŚĆ KOŃCOWA


1. Informacja z prac Rady Powiatu.
2. Odpowiedzi na interpelacje.
3. Zapytania i wolne wnioski.
4. Zamknięcie sesji.       

 

Przewodniczący
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
/-/ mgr Grzegorz Woźny

  

Wspólne  posiedzenie Stałych Komisji  Rady Gminy Horyniec-Zdrój odbędzie się w 18 września 2019r.
o godz. 1530  w  Świetlicy w Horyńcu-Zdroju  ul. Lipowa 13.


Opublikowano: 19 września 2019 13:12

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 475

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl