Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Horyniec-Zdrój - na żywo

 

Obrady sesji transmitowane na żywo

(rozpoczęcie godz. 16:00)


Transmisja XIII Sesji Rady Gminy Horyniec-Zdrój

na żywo na kanale YouTube


 

       Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/t.j. Dz.U.2019.506 ze zm./ -  zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Horyniec–Zdrój w dniu 3 grudnia 2019r. o godz. 1600 w Świetlicy w Horyńcu-Zdroju  ul. Lipowa 13–  z proponowanym porządkiem obrad:


I          SPRAWY REGULAMINOWE       

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.   

4.  Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku sesji.
5.  Przyjęcie porządku obrad.


II         CZĘŚĆ MERYTORYCZNA


1. Informacja dotycząca realizacji Art Festiwalu w latach 2017-2018-2019.
2. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
3. Przyjęcie interpelacji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach :
- ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  dla Gminy Horyniec-Zdrój na 2020 rok,
- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Horyniec-Zdrój na 2020 rok,
- zmiany Uchwały nr XI.106.2019 z dnia 10 października 2019r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im M.J.Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Werchracie,

- zmiany Uchwały nr XXV.196.2016 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej,
- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Horyniec-Zdrój oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2180, 4350, 2061, 4371, 430, 4412/1, 470/3, 470/4, 4371, 625, 648/1 położonych w miejscowości Nowe Brusno oraz 538/1, 4388 położonych w miejscowości Polanka Horyniecka,
- zmiany Uchwały Nr XIX.157.2016 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Horyniec-Zdrój,
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty,
- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Horyniec-Zdrój na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026,
- zmian w budżecie gminy Horyniec-Zdrój na 2019 rok.


III       CZĘŚĆ KOŃCOWA


1. Informacja z prac Rady Powiatu.
2. Odpowiedzi na interpelacje.
3. Zapytania i wolne wnioski.
4. Zamknięcie sesji.       


                                                                                             Przewodniczący
                                                                                 Rady Gminy Horyniec-Zdrój
                                                                                     /-/ mgr Grzegorz Woźny

  Posiedzenie Stałych Komisji  Rady Gminy Horyniec-Zdrój, odbędzie się w dniu  2 grudnia 2019r. o godz. 12 00 
w Świetlicy w Horyńcu-Zdroju ul. Lipowa 13.


Opublikowano: 03 grudnia 2019 12:41

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 674

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl