Zaproszenie na XVI Sesję Rady Gminy Horyniec-Zdrój- na żywo

 

Obrady sesji transmitowane na żywo

(rozpoczęcie godz. 13:00)

na kanale YouTube

 Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U.2019.506 ze zm./ - zwołuję XVI Sesję Rady Gminy Horyniec – Zdrój w dniu 14 lutego 2020 r. o godz. 1300 w Świetlicy w Horyńcu-Zdroju ul. Lipowa 13.
–  z proponowanym porządkiem obrad:


I          SPRAWY REGULAMINOWE       

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.   

4.  Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku sesji.
5.  Przyjęcie porządku obrad.


II         CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2019 r.                                                  
2. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
3. Przyjęcie interpelacji.
4. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2020 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawach :
- rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym,
- rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym,
- ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Horyniec-Zdrój których zarządcą jest Wójt Gminy Horyniec-Zdrój ,
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek lub ich części w obrębach geodezyjnych Wólka Horyniecka, Werchrata oraz Horyniec-Zdrój, w gminie Horyniec-Zdrój na okres 10 lat oraz 15 lat na cele rolnicze w trybie przetargowym,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów linii elektroenergetycznej WN 110kV, obejmującej część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębu Nowe Brusno,
- uchwalenia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Horyniec-Zdrój w 2020 roku”,
- przekształcenia Szkoły Podstawowej im. M.J.Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Werchracie,
-zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 
III       CZĘŚĆ KOŃCOWA


1. Informacja z prac Rady Powiatu.
2. Odpowiedzi na interpelacje.
3. Zapytania i wolne wnioski.
4. Zamknięcie sesji.       


   Przewodniczący
                                                                                 Rady Gminy Horyniec-Zdrój
                                                                                     /-/ mgr Grzegorz Woźny

 Posiedzenie Stałych Komisji  Rady Gminy Horyniec-Zdrój, odbędzie się w dniu 13 lutego 2020 r. o godz. 16 00 
w Świetlicy w Horyńcu-Zdroju ul. Lipowa 13.

Opublikowano: 07 lutego 2020 12:54

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 490

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl