Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Horyniec-Zdrój- na żywo 

Obrady sesji transmitowane na żywo

 (rozpoczęcie godz. 13:00)

 na kanale YouTube


 Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/t.j. Dz.U.2020.713/ -  zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Horyniec–Zdrój w dniu 2 lipca 2020 r. o godz. 1300 w Świetlicy w Horyńcu-Zdroju ul. Lipowa 13 –  z proponowanym porządkiem obrad:

I SPRAWY REGULAMINOWE      

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie protokołu ostatniej z sesji Rady Gminy.   

4.  Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku sesji.
5.  Przyjęcie porządku obrad.

II CZĘŚĆ MERYTORYCZNA
                                                  

1. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie interpelacji.

3. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2019 rok.
- przedstawienie raportu,

- debata nad przedstawionym raportem,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Horyniec-Zdrój wotum zaufania za 2019 rok
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Horyniec-Zdrój oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój,

-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój wraz z informacją o stanie mienia,
- przedstawianie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za 2019 rok oraz wniosku
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Horyniec-Zdrój,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wniosku Komisji Rewizyjnej
- dyskusja
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za 2019 rok,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Horyniec-Zdrój

5. Podjęcie uchwał w sprawach :

- rozpatrzenia petycji – wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki o numerze ewidencyjnym gruntów 2328 w obrębie geodezyjnym Horyniec-Zdrój, w gminie Horyniec-Zdrój na okres 10 lat na cele rolnicze w trybie przetargowym,

- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Horyniec-Zdrój, - - wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Horyniec-Zdrój,
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działek o numerach ewidencyjnych gruntów 91,92,93 w obrębie geodezyjnym Podemszczyzna, w gminie Horyniec-Zdrój na okres 10 lat na cele rolnicze w trybie przetargowym,
- organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Horyniec-Zdrój
- w zmiany Uchwały Nr  XVIII.169.2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Horyniec-Zdrój na 2020 rok
- zmian w budżecie gminy Horyniec-Zdrój na 2020 rok,


III CZĘŚĆ KOŃCOWA


1. Informacja z prac Rady Powiatu.
2. Zapytania i wolne wnioski.
3. Zamknięcie sesji.       
 

Zapraszam do udziału w wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy Horyniec-Zdrój ,

które odbędzie się w dniu 1 lipca 2020 r. o godz. 13.00  w Świetlicy w Horyńcu-Zdroju  ul. Lipowa 13.


Opublikowano: 25 czerwca 2020 15:12

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 428

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl