Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy Horyniec-Zdrój- na żywo

 

Obrady sesji transmitowane na żywo

 (rozpoczęcie godz. 16:00)

 na kanale YouTube 

       Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U.2020.713/- zwołuję XX Sesję Rady Gminy Horyniec-Zdrój w dniu 30 lipca 2020r. o godz. 1600  w Świetlicy w Horyńcu-Zdroju ul. Lipowa 13 – z proponowanym porządkiem obrad:


I       SPRAWY REGULAMINOWE       

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie protokołu ostatniej z sesji Rady Gminy.   

4.  Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku sesji.
5.  Przyjęcie porządku obrad.


II      CZĘŚĆ MERYTORYCZNA                                                    

1. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie interpelacji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach :
- określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Horyniec-Zdrój,

- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce stanowiącej własność Gminy Horyniec-Zdrój,
- zmian w budżecie gminy Horyniec-Zdrój na 2020 rok.


III    CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Informacja z prac Rady Powiatu.
2. Zapytania i wolne wnioski.
3. Zamknięcie sesji.       


Przewodniczący
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
/-/ mgr Grzegorz Woźny

 


 

Zapraszam do udziału w wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy Horyniec-Zdrój,
które odbędzie się w dniu 30 lipca 2020 r. o godz. 15:00  w Świetlicy w Horyńcu-Zdroju ul. Lipowa 13.


Opublikowano: 24 lipca 2020 09:53

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 709

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl