IV Sesja Rady Gminy Horyniec-Zdrój - na żywo

 (link otworzy duże zdjęcie)

        

 

 

 

 Obrady transmitowane na żywo

(rozpoczęcie godz. 14:00)


/ w celu powiększenia okna odtwarzacza kliknij górny pasek lub tutaj /


 
 

Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U.2018.994 ze zm./  zwołuję  IV Sesję Rady Gminy Horyniec – Zdrój w dniu 26 lutego 2019r. o godz. 1400  w  Świetlicy koło stadionu w Horyńcu-Zdroju
–  z proponowanym porządkiem obrad:

 

I          SPRAWY REGULAMINOWE

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku sesji.
5.  Przyjęcie porządku obrad.

 

II         CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie interpelacji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie :

- zmiany Uchwały nr XIII.98.2015 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Horyniec-Zdrój.

- zmiany Uchwały Nr XIII.99.2015 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dziewięcierz.

- zmiany Uchwały nr XIII.100.2015 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krzywe.

- zmiany Uchwały nr XIII.101.2015 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nowe Brusno.

- zmiany Uchwały nr XIII.102.2015 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nowiny Horynieckie,

- zmiany Uchwały nr XIII.103.2015 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Podemszczyzna.

- zmiany Uchwały nr XIII.104.2015  Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Polanka Horyniecka.

- zmiany Uchwały nr XIII.106.2015 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Prusie,

- zmiany Uchwały nr XIII.105.2015 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Puchacze,

- zmiany Uchwały nr XIII.107.2015 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Radruż,

- zmiany Uchwały nr XIII.108.2015 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Werchrata,

- zmiany Uchwały nr XIII.109.2015 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wólka Horyniecka,

- uchwalenia statutu Sołectwa Świdnica,

-wyborów  do organów samorządu  mieszkańców na terenie  Gminy Horyniec-Zdrój,

- Statutu Gminy Horyniec-Zdrój,

- zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w formie inkasa oraz wynagradzania za inkaso,

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  dla Gminy Horyniec-Zdrój na 2019 rok,

- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Horyniec-Zdrój na 2019 rok,

- dopuszczenia zapłaty podatków oraz innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Horyniec-Zdrój instrumentem płatniczym,

- zmiany Uchwały nr II.4.2018 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie  powołania i  ustalenia składu osobowego stałej Komisji Budżetu, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Horyniec-Zdrój,

- zmiany Uchwały nr III.9.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

- wyrazenia zgody na wydzierżawienie części działek o nr ewid.64 i 109 w obrębie geod.Horyniec-Zdrój w m. Świdnica na okres 10 lat na cele rolnicze e trybie przetargowym,

- aktualizacji i przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Horyniec-Zdrój na lata 2016-2020,

- przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020  i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi  na lata 2017-2020,

-przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Radruż w Gminie Horyniec-Zdrój,

- uchwalenia"Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Horyniec-Zdrój w 2019 roku",

- uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój,

- zmian w budżecie Gminy Horyniec-Zdrój na 2019 rok


III       CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Informacja z prac Rady Powiatu.
2. Zapytania i wolne wnioski.
3. Odpowiedzi na interpelacje.
4. Zamknięcie sesji.                

Przewodniczący
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
/-/ mgr Grzegorz Woźny


  

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy odbędzie się

w dniu 25 lutego 2019r. o godz. 1400 

w sali narad Urzędu Gminy w Horyńcu-Zdroju.

 

 

Opublikowano: 26 lutego 2019 08:42

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Zaproszenie- sesja [620.75 KB]

Zaproszenie- komisje [133.54 KB]

Wyświetleń: 4325

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-jst.pl