Sesja Rady Gminy Horyniec – Zdrój 

Na podstawie § 31 Statutu Gminy  Horyniec-Zdrój i  art.20 ust.5 ustawy z dnia 
8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U.2017.1875/


- zwołuję nadzwyczajną  Sesję Rady Gminy Horyniec – Zdrój w dniu 28 maja 2018r. o godz. 900  w Świetlicy koło stadionu w Horyńcu-Zdroju  z następującym porządkiem obrad:

I          SPRAWY REGULAMINOWE

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II         CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Podjęcie uchwał :
- w sprawie przystąpienia Gminy Horyniec-Zdrój do realizacji i zabezpieczenia wkładu własnego projektu pt  „W trosce o optymalny rozwój każdego ucznia – poprawa warunków dydaktycznych i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP01-18-018/17 RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,  Działanie nr 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Horyniec-Zdrój na 2018 rok,
- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Horyniec-Zdrój.

 

III       CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Wnioski i zapytania.
2. Zamknięcie sesji.                           

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
/-/ mgr Grzegorz Woźny


Opublikowano: 25 maja 2018 15:23

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 359

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-jst.pl