Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy Horyniec-Zdrój

 

Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U.2019.506 ze zm./ - zwołuję IX Sesję Rady Gminy Horyniec-Zdrój w dniu 27 sierpnia 2019r. o godz. 1500 w Świetlicy w Horyńcu-Zdroju ul. Lipowa 13– z proponowanym porządkiem obrad:


I          SPRAWY REGULAMINOWE       

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.   

4.  Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku sesji.
5.  Przyjęcie porządku obrad.


II         CZĘŚĆ MERYTORYCZNA
                                                    

1. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie interpelacji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach :

- wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki o numerze ewidencyjnym gruntów 147/13
w obrębie geodezyjnym Dziewięcierz w miejscowości Dziewięcierz na okres 10 lat na inne cele gospodarcze,
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki o numerze ewidencyjnym gruntów 168/2 
w obrębie geodezyjnym Dziewięcierz w miejscowości Dziewięcierz na okres 15 lat na cele rolnicze w trybie przetargowym,
- wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu-Zdroju,
- rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Horyniec-Zdrój,
-
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1660R dojazd do stacji PKP Dziewięcierz”;
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1658R Werchrata – Prusie – Granica Państwa”;

- udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubaczów na realizację zadania pn. ”Utworzenie miejsc postojowych dla rowerzystów oraz budowa  chodnika przy stacji kolejowej w Baszni”;
- upoważnienia Wójta Gminy Horyniec-Zdrój do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy;
- upoważnienia Wójta Gminy Horyniec-Zdrój do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy;
- zmian w budżecie gminy Horyniec-Zdrój na 2019 rok


III       CZĘŚĆ KOŃCOWA


1. Informacja z prac Rady Powiatu.
2. Odpowiedzi na interpelacje.
3. Zapytania i wolne wnioski.
4. Zamknięcie sesji.       

 

Przewodniczący
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
/-/ mgr Grzegorz Woźny

  

Wspólne  posiedzenie Stałych Komisji  Rady Gminy Horyniec-Zdrój odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019r.
o godz. 1500  w budynku przy Zespole Cerkiewnym w Radrużu.


Opublikowano: 20 sierpnia 2019 14:00

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 268

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl