Informacja Starosty lubaczowskiego o wyłożeniu projektów operatów opisowo-kartograficznych

 

Stosownie do art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie ul. Jasna 1 - pokój nr 13 (Sala Narad)

w dniach od 3 października do 23 października 2019 r. w godzinach od 8:00 - do 15:00

zostaną wyłożone do wglądu osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekty operatów opisowo-kartograficznych (projekty operatów ewidencji gruntów i budynków po modernizacji) dla następujących obrębów ewidencyjnych:

gm. Cieszanów:  Chotylub, Niemstów, Nowe Sioło, Żuków,

gm. Horyniec-Zdrój: Horyniec-Zdrój, Krzywe, Nowiny Horynieckie, Podemszczyzna,

Radruż, Dziewięcierz, Prusie, Werchrata,

gm. Wielkie Oczy:  Skolin.

Podstawowymi elementami ww. projektów są mapa ewidencyjna oraz rejestr gruntów i budynków, zawierające m. in. informacje dotyczące granic działek ewidencyjnych, pola powierzchni działek i budynków oraz rodzaju użytków gruntowych.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projektach operatów opisowo-kartograficznych, może w okresie wyłożenia zgłaszać uwagi do tych danych.

Upoważniony pracownik Starostwa przy udziale przedstawiciela Wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektów, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych. Po upływie ww. terminu dane objęte modernizacją, zawarte w projektach, stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia dalszych etapów postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Starosta

(-)

mgr Zenon Swatek


Opublikowano: 16 września 2019 10:22

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

informacja_.pdf [376 KB]

Wyświetleń: 339

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl