Nadzwyczajna XXIII Sesja Rady Gminy Horyniec-Zdrój

 

Działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U.2020.713 ze zm./ -  zwołuję w trybie nadzwyczajnym XXIII Sesję Rady Gminy Horyniec – Zdrój w dniu 4 listopada 2020r. o godz. 15.00  w Świetlicy w Horyńcu-Zdroju  ul. Lipowa 13 –  z  porządkiem obrad:


I          SPRAWY REGULAMINOWE       

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.   
4.  Przyjęcie porządku obrad.


II         CZĘŚĆ MERYTORYCZNA       
                                    
1. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok radnych gminy, zastępcy wójta gminy, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, prezesa spółki prawa handlowego z udziałem gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy.
2. Podjęcie uchwał w sprawach :
- przystąpienia Gminy Horyniec-Zdrój do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze,
- zmiany uchwały Nr XXII/114/2012 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu Uzdrowiska Horyniec-Zdrój,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania publicznego,
- zmian w budżecie gminy Horyniec-Zdrój na 2020 rok,
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Horyniec-Zdrój,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Horyniec-Zdrój na 2021 rok.
- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce stanowiącej własność Gminy Horyniec-Zdrój,
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek stanowiących własność Gminy Horyniec-Zdrój na okres 10 lat na cele rolnicze w trybie przetargowym.

 

III       CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Zapytania i wolne wnioski.
2. Zamknięcie sesji.       

 

Przewodniczący
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
/-/ mgr Grzegorz Woźny


 Zapraszam do udziału w wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy Horyniec-Zdrój,
które odbędzie się w dniu 4 listopada 2020 r. o godz. 14:00  w Świetlicy w Horyńcu-Zdroju ul. Lipowa 13.

Opublikowano: 02 listopada 2020 14:40

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 294

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl