Rewitalizacja Parku Zdrojowego

 (link otworzy duże zdjęcie)

„Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju” w ramach projektu „Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyna szansą na aktywizację pogranicza polsko-ukraińskiego”


 

Działania Inwestycyjne

   Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu- Zdroju usytuowanego w kwartale ograniczonym przez ul. Adama Mickiewicza, Aleję Przyjaźni i ul. Zdrojową. W ramach inwestycji planuje się budowę pijalni, amfiteatru z widownią, placu zdrojowego z fontanną, placu wejściowego z fontanną, skateparku oraz wykonanie dojazdu technicznego do obiektów, ścieżek, kładki pieszej nad Potokiem Glinianiec, zejść do parku, a także nasadzeń roślinnych.

 

Kolejność realizacji

   W pierwszej kolejności zostaną wykonane wycinki drzew i krzewów, następnie zostaną przeprowadzone prace budowlane, wykonane instalacje na terenie oraz sieci. W następnej kolejności będą wykonywane drogi, ścieżki i pozostałe nawierzchnie. W ostatniej fazie wykonane zostaną nowe nasadzenia. Kolejność realizacji uzależniona jest od pór roku i może być zmieniona przez wykonawcę prac.

 

Stan obecny

   Z istotnych elementów zagospodarowania terenu należy wymienić: ścieżki parkowe, kładkę pieszą, plac wejściowy i latarnie parkowe. Elementy te są w złym stanie technicznym i wymagają modernizacji. Ponadto na terenie parku znajdują się toalety publiczne, oraz parking przy al. Przyjaźni, niewielki plac zabaw, a także mała architektura (ławki, kosze na śmieci), które są w dobrym stanie technicznym. Zieleń istniejąca charakteryzuje się liniowymi nasadzeniami drzew i krzewów w części centralnej terenu oraz naturalnym drzewostanem w częściach północnej i południowej. Wartość dendrologiczna drzewostanu jest niska ze względu na jego stan zdrowotny oraz występujące gatunki drzew. Struktura drzewostanu ma wykształconą jedynie warstwę runa – warstwa krzewów nie występuje.

 

Rozbiórki

   Przewiduje się rozbiórkę istniejących dróg i ścieżek, z wyjątkiem nawierzchni realizowanych przy dofinansowaniu z funduszu Unii Europejskiej tj, istniejącego parkingu, drogi dojazdowej do parkingu, drogi pieszej przy szalecie. Przewidziano wycinkę drzew zgodnie z Pozwoleniem na wycinkę drzew. Decyzja z dnia 14 grudnia 2011 r.

 

Adaptacje

   Istniejący plac zabaw zostanie przeniesiony w nowe miejsce, natomiast formy małej architektury zostaną zagospodarowane przez Gminę Horyniec – Zdrój. Do utrzymania przewidziane są istniejące drzewa (nie wskazane do wycinki) zgodnie z projektem architektury krajobrazu.

 

 

Materiał wykonania nawierzchni

   Wszystkie drogi piesze istniejące i projektowane zaprojektowano jako nawierzchnie mineralne. Plac wejściowy zaprojektowano z płyt chodnikowych z granitu. Z kolei na placu przy budynkach zastosowano nawierzchnię mineralną, wodoprzepuszczalną. Trasa spacerowa po obwodzie zbudowana jest z deków drewnianych. Poszycie wykonane jest z desek kompozytowych. Palowo-oczepowa konstrukcja drewniana zaprojektowana jest z modrzewia syberyjskiego impregnowanego ciśnieniowo. Konstrukcja deków wyniesiona jest ok 30cm nad powierzchnię gruntu. W miejscach pod ławami wzdłuż alei zaproponowano zastosowanie lokalnie występującego wapienia – kamienia bruśnieńskiego.

 

 

Ukształtowanie zieleni

   Projekt nasadzeń roślinnych ma na celu podniesienie wartości przyrodniczej i estetycznej parku w nawiązaniu do tendencji panujących w XIX i XX wieku przy kształtowaniu roślinności parków zdrojowych. Zarówno projektowane wycinki, jak i nasadzenia nowej roślinności został zdeterminowane poprzez potrzebę scalenia przestrzeni parku, możliwość wprowadzenia powiązań widokowych i stworzenia osi widokowych. Projekt przewiduje wprowadzenie roślinności drzewiastej, krzewiastej i bylinowej. Naturalny charakter części północnej i południowej został utrzymany. Część centralna zachowała istniejący charakter polany rekreacyjnej. Wprowadzono nasadzenia krzewów i drzew, ukształtowano otwarcia widokowe na projektowaną architekturę budynków pijalni i amfiteatru, zaplanowano założenie trawnika rekreacyjnego. Projekt zieleni został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.


Opublikowano: 02 lutego 2016 13:40

Kategoria: Projekty Unijne

Wyświetleń: 5843

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl