Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Horyniec-Zdrój

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Horyniec-Zdrój
Do wniosku należy dołączyć:
1/dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
2/pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
3/decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

Urząd Gminy Horyniec-Zdrój
Referat Ogólny, pok.11, tel.16/6313455 wew. 31
godz. pracy : poniedziałek – piątek 730 - 1530

Opłaty podstawowe wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
1/ 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;
2/ 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3/ 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
- 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 77.000 zł. dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyższych wartości w roku poprzednim oraz przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, wnoszą opłatę podstawową.
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności płatności dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej "podstawowej" opłaty za korzystanie z zezwoleń (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w pełnym asortymencie dodatkowa opłata wynosi 945 zł).
Jeżeli przedsiębiorca nie dokonana opłaty w ustawowej wysokości i we wskazanych terminach, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie kolejnych 30 dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.
Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej podstawowej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można dokonać w kasie urzędu gminy lub na rachunek bankowy gminy BS Lubaczów filia Horyniec-Zdrój nr 59910110392002250011950002.

W związku ze złożoną procedurą wydawania zezwoleń /m.in. uzyskaniem opinii GKPiRPA/ wnioski należy składać z miesięcznym wyprzedzeniem.

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2016.487.)
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.Dz.U.2015.584 ze zm.)
- Uchwała nr XVI.136.2016 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 18 marca 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Horyniec-Zdrój oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Horyniec-Zdrój/ Dz.U.Woj.Podk. 2016.1085/

W przypadku otrzymania decyzji o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stronie przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Horyniec-Zdrój.

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia [pdf, 218.88 KB]

Kategorie:

Działalność gospodarcza

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl