Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Wniosek o wpis dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.
1. Wniosek CEIDG – 1
Rodzaj wniosku:
- wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
- wniosek o zmianę danych,
- wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej,
- wniosek o wznowienie działalności gospodarczej,
- zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej.
- wniosek o wykreślenie wpisu
Wersja elektroniczna formularza dostępna jest na stronie www.ceidg.gov.pl
2. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający stwierdzić tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.

Urząd Gminy Horyniec-Zdrój
Referat Ogólny,pok.11, tel.16/6313455 wew. 31
godz. pracy : poniedziałek – piątek 730 - 1530

Wniosek nie podlega opłacie.
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu udzielającego pełnomocnictwa: 17 zł.
Opłatę można dokonać w kasie urzędu gminy lub na rachunek bankowy gminy BS Lubaczów filia Horyniec-Zdrój nr 59910110392002250011950002.

Wpis dokonywany jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis do CEIDG. Pod warunkiem, że wniosek jest złożony poprzez osobę uprawnioną i jest poprawny.
W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

- Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
(t.j.Dz.U.2015.584 ze zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2015.783 ze zm.)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej

(t.j.Dz.U.2015.584 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2015.783 ze zm.)

Czynność wykonywane przez organ Gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnościami materialnotechnicznymi, od których nie przysługuje odwołanie

Aby złożyć wniosek do Ewidencji można wybrać jeden z trybów postępowania:
- zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany) –dotyczy przedsiębiorców figurujących w CEIDG,
- zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
- bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
- pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy – gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
- przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.
Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie:
- wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON),
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego,
- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,
-zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Kategorie:

Działalność gospodarcza

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl