Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  1. Kopia mapy zasadniczej, w skali 1:500/1:1000 lub kopia mapy ewidencyjnej 1:2000*, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy (wydaje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie ul. Jasna 1*dla obiektów liniowych)
  2. załącznik graficzny określający granice inwestycji, planowany sposób zagospodarowania terenu oraz projektowane obiekty budowlane;
  3. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej.
  4. Prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla inwestycji mogących zawsze znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko).

Sekretariat Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój

- za decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego– opłata skarbowa 107 zł,

- w przypadku złożenia wniosku w sprawach budownictwa mieszkaniowego – brak opłat,

- za przedłożenie pełnomocnictwa – opłata skarbowa 17 zł.

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [docx, 16.81 KB]

Kategorie:

Budownictwo

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl