Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 1. wypełniony i podpisany „wniosek o wydanie dowodu osobistego” w postaci papierowej lub  w postaci elektronicznej;
 2. jedną aktualną, kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlającą , w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiająca ją w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię spełniającą powyższe wymogi o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia. W takim przypadku przy odbiorze dowodu składa się oryginały tych dokumentów;
  UWAGA! Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku  na papierze fotograficznym lub na papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
 3. do okazania dowód osobisty w przypadku jego wymiany, dokument podróży w przypadku nabycia obywatelstwa polskiego, ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość w przypadku utraty dowodu osobistego;

 

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w organie dowolnej Gminy na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dowód osobisty odbiera się w Urzędzie Gminy, w którym został złożony wniosek.

Brak opłat.

30 dni od daty złożenia wniosku.

Jak sprawdzić, czy dowód jest gotowy

Możesz to zrobić wygodnie przez internet  wystarczy, że podasz numer wniosku. Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest gotowy.

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2016 r., poz. 391 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212)

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Wójta Gminy Chorkówka w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się w przypadku:

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego – wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem terminu jego ważności;
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego  – wniosek należy złożyć niezwłocznie;
 • zmiany wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym identyfikację jego posiadacza – wniosek należy złożyć niezwłocznie;
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza - wniosek należy złożyć niezwłocznie.

Dowód osobisty podlega unieważnieniu m.in.:

 • z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia, a także z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego;
 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego;
 • z dniem upływu ważności dowodu osobistego;
 • po upływie 4 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę.

Formularze i załączniki:

Wniosek o dowód [pdf, 159.87 KB]

Kategorie:

Ewidencja Ludności

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl