Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

  1. Kopia z mapy ewidencyjnej gruntów wraz z wypisem ( 2 egzemplarze, w tym może być 1 kserokopia, dla działek sąsiednich wypisy uproszczone) sporządzony przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie.
  2. Kopię mapy zasadniczej w skali 1:000 ( dla inwestycji liniowych dopuszczalna skala 1:2000) – 2 egzemplarze- przejętą do państwowego zasobu geodezyjnego
    i kartograficznego obejmującą teren, którego wniosek dotyczy i obszar na którym inwestycja będzie oddziaływać.
  3. Dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego ( w przypadku występowania o wydanie decyzji dla zagrody rolnej)
  4. Pełnomocnictwo w razie ustanowienia osoby do występowania w imieniu inwestora.
  5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  lub informacje o przedsięwzięciu określone art. 49 ust.3 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska - ( w przypadku przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko).

Sekretariat Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy [doc, 43 KB]

Kategorie:

Budownictwo

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl