Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

1. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
3. Dokumenty, o których mowa w „Uwagach”.
4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Urząd Stanu Cywilnego w Horyńcu-Zdroju

39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po uzupełnieniu aktu stanu cywilnego.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Horyniec-Zdrójna

1. Bez zbędnej zwłoki.
2. Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014.1628- j.t.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23-j.t.).

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

1. Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych przewidzianych przepisami ustawy może być uzupełniony na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są inne akty stanu cywilnego lub akta zbiorowe prowadzone dla tego aktu.
2. W przypadku uzupełnienia na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Formularze i załączniki:

[pdf, 211.16 KB]

Kategorie:

Urząd Stanu Cywilnego

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl