Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego

1. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.
2. Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu, względnie kserokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Urząd Stanu Cywilnego w Horyńcu-Zdroju.

50 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój lub gotówką w kasie Urzędu.

Termin odpowiedzi do 1 miesiąca

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014.1628- j.t.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23-j.t.).

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy lub osoby, która wykaże interes prawny bądź interes faktyczny w przypadku rejestracji zgonu.
2. W postępowaniu administracyjnym dotyczącym wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Formularze i załączniki:

[pdf, 291.91 KB]

Kategorie:

Urząd Stanu Cywilnego

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl