Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskich ksiąg stanu cywilnego

1. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.
2. Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu, względnie kserokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Urząd Stanu Cywilnego w Horyńcu-Zdroju.

Kategorie:

Urząd Stanu Cywilnego

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl