Poziomy recyklingu

Art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250)

Gmina zobowiązana jest do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Formularze i załączniki:

poziom recyklingu [pdf, 205.58 KB]

Kategorie:

Gospodarka komunalna

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl