Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce wpłat:

  • w kasie Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój
  • rachunek bankowy: BS Lubaczów/o Horyniec-Zdrój
    09 9101 1039 2002 2500 1195 0029

Art. 6i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250)

 

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

 

Opłaty te wynoszą 19,00 zł. miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 38,00 zł. miesięcznie od mieszkańca.

 

Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych w wysokości 1,00 na miesiąc od mieszkańca.

Kategorie:

Gospodarka komunalna

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl