Wywóz nieczystości ciekłych

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  • zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne według załączonego wzoru,
  • dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
  • potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze technicznobiurowe,
  • umowa kupna-sprzedaży, najmu, leasingu, faktura lub inny dokument potwierdzający posiadanie pojazdów asenizacyjnych,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej; dowodem zapłaty jest też wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Sekretariat Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój

Opłata skarbowa od zezwolenia wynosi 107 zł.

1. Bez zbędnej zwłoki.
2. Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

  • Art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250)
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299),
  • uchwała nr XIII.110.2015 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  • część III ust. 42 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2015 r.poz.783 ze zm.).

Okres obowiązywania zezwolenia: nie dłużej niż 10 lat.

Formularze i załączniki:

[pdf, 210.45 KB]

[pdf, 733.4 KB]

Kategorie:

Gospodarka komunalna

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl